מטרתו של חוק המזומן או בשמו המוכר: החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ("החוק") היא להפחית את ההון השחור. החוק מגדיר הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים וכתוצאה מכך מסייע להיאבק בפעילות פלילית כגון העלמת מס, פשיעה חמורה, הלבנת הון ואף מימון טרור. 

הוראות החוק לגבי עוסקים

אם אתם בעלי עסקים שמקבלים כסף במזומן או ששילמתם סכום במזומן או בצ'קים עבור שירותים שונים, כדאי שתכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן, כמו גם את ההשלכות הצפויות במידה ועברתם עליו. 

החוק מתייחס לסוגי עסקאות הנוגעות למכירה או רכישה של נכסים וכן למתן קבלת שירותים מסוגים שונים, ומגדיר את סכומי הכסף שניתן לשלם או לקבל במזומן. 

עסקה, הלוואה או תרומה

אם אתם בעיצומה של עסקה, או שלקחתם/הענקתם הלוואה או תרומה, תוכלו לקבל במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 6,000 ₪, לפי הנמוך ביניהם. 

יש לציין שבמקרה של הלוואות, ההגבלה לא חלה על הלוואות שנלקחו מגופים פיננסיים כגון: תאגיד בנקאי, בנק הדואר, בעלי רישיון למתן אשראי ובעלי רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי (ניכיון שיקים, שטחי חליפין ושטרי חוב), מוסד לגמילות חסדים ובעלי רישיון למתן שירות בנכס פיננסי. 

עסקי מכירה לתיירים

במידה ואתם מנהלים עסקי מכירה לתיירים, כמוגדר בחוק, עד לסכום של 40,000 ₪, אינכם מוגבלים לגבי קבלת תשלום במזומן. עם זאת, אם אתם מבצעים עסקה שעולה על סכום זה, אתם יכולים לקבל רק עד 10% מהעסקה במזומן או 40,000 ₪, בהתאם לנמוך ביניהם. 

תשלום וקבלת שכר עבודה

עוסקים שמקבלים שכר עבודה או לחלופין משלמים שכר עבודה עד לסכום של 6,000 ₪ אינם מוגבלים לתשלום או קבלת כסף במזומן. אולם במידה ושכר העבודה עולה על סכום זה, אסור לעוסקים לשלם או לקבל תשלום במזומן כלל. 

קבלה ומתן מתנות

קבלה ונתינת מתנות עד לסכום של 15,000 ₪ במזומן אינה מוגבלת. כאשר סכום המתנה עולה על 15,000 ₪ ניתן לתת ולקבל במזומן רק 10% מהסכום או 15,000 ₪, על פי הנמוך מבין השניים. 

כתיבת צ'קים

החוק מאפשר לעוסקים לכתוב או לקבל צ'קים בכל סכום, בתנאי ששם מקבלי התשלום מופיע על הצ'ק, מה שאומר שאינם יכולים לתת צ'ק פתוח עבור שכר עבודה, עסקה, הלוואה, תרומה או מתנה. הסבת צ'ק לפקודת אדם אחר תתאפשר בכל סכום, בתנאי שמופיעים פרטים אישיים ומספר תעודת זהות של המסבים בגב הצ'ק.

תיעוד תקבולים 

החוק מחייב עוסקים לתעד את אמצעי התשלום או התקבול. התיעוד של התקבולים יתבצע על ידי קבלה או חשבונית מס קבלה, המציינות את אמצעי התשלום לפרטי פרטים. בכל הנוגע לתיעוד תשלומים, יש לשמור את הקבלות שקיבלו עם הפרטים על אמצעי התשלום. 

הוראות החוק לעורכי דין ורואי חשבון

בנוסף על כל האמור, ישנן הגבלות ספציפיות הנוגעות למתן שירותים עסקיים ללקוחות על ידי רואי חשבון ועורכי דין.

בשירותים עסקיים, החוק מתייחס לקנייה, מכירה או חכירה של מקרקעין, קנייה או מכירה של עסק, ניהול נכסי לקוחות וקבלה החזקה או העברה של כספים לצורך ניהול או הקמת תאגיד. 

עורכי דין או רואי חשבון אינם מוגבלים לקבלת תשלום שאינו עולה על 6,000 ₪ באמצעות מזומן עבור שירותים עסקיים שמספקים לעוסקים, ולקבלת סכום שאינו עולה על 15,000 ₪ ללקוחות פרטיים.

מעל 6,000 ₪ כאשר מדובר בעוסקים, או 15,000 ₪ כאשר מדובר באנשים פרטיים, אסור לעורכי דין ורואי חשבון לקבל תשלום במזומן כלל.  

עסקת רכישה בין אנשים פרטיים

החוק מאפשר לבצע עסקה במזומן בין שני אנשים פרטיים עד לסכום של 15,000 ₪, למעט בעת רכישת רכב, במקרה הזה הסכום המקסימלי הוא 50,000 ₪, ללא הגבלה. מעל סכום זה, יוכלו לקבל תשלום במזומן של 10% מסכום העסקה או של 15,000 ₪ לפי הנמוך ביניהם, כאשר בעת רכישת רכב הסכום יהיה 50,000 ₪. 

עסקת רכישה ומכירה עם עוסקים

גם בעת ביצוע עסקת רכישה מעוסקים ניתן לבצע עסקה במזומן עד לסכום של 6,000 ₪ ללא הגבלה. מעל סכום זה, רק 10% ממחיר העסקה או 6,000 ₪. בעת עסקת מכירה לעוסקים עד סכום 15,000 ₪ אין הגבלה על קבלת תשלום במזומן מעוסקים. מעל 15,000 ₪ ניתן לקבל תשלום של 10% ממחיר העסקה במזומן או 15,000 ₪ על פי הנמוך ביניהם.  

מתן או קבלת הלוואה או תרומה ותשלום שכר עבודה

החוק אינו מגביל קבלה או מתן הלוואה או תרומה בסכום שאינו עולה על 6,000 ₪ במזומן, אך כן יגביל כאשר הסכום עולה על 6,000 ₪. במקרה הזה, יוכלו לתת או לקבל במזומן סכום של 10% ממחיר העסקה, או 6,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. 

אותה הגבלה חלה על תשלום או קבלת שכר עבודה במוזמן. אולם במקרה הזה, כאשר שכר העבודה גבוה יותר מ- 6,000 ₪ חל איסור לאנשים פרטיים לשלם או לקבל כסף מזומן כלל. 

מתן או קבלת מתנה

אין הגבלה על אנשים פרטיים כאשר מדובר בקבלה או מתן מתנות במזומן בסכום של 15,000 ₪ ומטה. כאשר המתנה עולה על סכום זה, ניתן לקבל במזומן רק 10% מסכום המתנה, או 15,000 ₪, לפי הנמוך ביניהם. 

יש לציין שהחוק אינו מגביל שימוש במזומן בין קרובי משפחה כמו בני זוג, הורים, ילדים, אחים וכדומה, אלא אם כן מדובר בשכר עבודה.

צ'קים בין אנשים פרטיים ובין אנשים פרטיים לעוסקים

החוק מגביל צ'קים שסכומם עולה על 5,000 ₪. מעל סכום זה ניתן לקבל או לשלם בצ'ק רק כאשר שם המקבל מופיע על הצ'ק. החוק גם מגביל קבלת צ'קים מעוסקים לסכום של 5,000 ₪, כאשר מעל סכום זה יוכלו לקבל צ'ק רק כאשר שמם מופיע על הצ'ק. לעומת זאת בעת מתן צ'קים לעוסקים אין הגבלת סכום, אך עדיין שם העוסקים צריך להופיע כנפרע. 

ניתן להסב צ'ק בכל סכום בתנאי ששמם ומספר הזהות של המסבים מופיע על הצ'ק. 

הגבלות על תיירים

ההגבלות על תיירים זהות להגבלות החלות על אנשים פרטיים, מלבד עסקה בה תיירים רוכשים מעוסקים. במקרה הזה הם אינם מוגבלים כאשר מדובר בעסקת מזומן של עד 40,000 ₪, אולם מעל סכום זה יכולים לשלם במזומן לעוסקים רק 10% ממחיר העסקה במזומן או 40,000 ₪, על פי הנמוך מביניהם. 

השלכות וענישה לעוברים על החוק

במידה ועברתם על החוק יכולות להיות לכך השלכות פליליות וכן השלכות כספיות, כאשר בהתאם לסכום ההפרה יקבע גובה העיצום. 

אנשים פרטיים עשויים להתמודד עם קנס מנהלי שיקבע בהתאם לסכום ההפרה והעבירה שבוצעה. אם אתם חוששים או לא בטוחים, לידיעתכם, באתר רשות המיסים ישנו סימולטור חוק המזומן אשר יכול לסייע לכם לתכנן את פעולותיכם ולהבטיח שאתם ממלאים את הוראות החוק. הסימולטור אנונימי כך שאתם יכולים לחשב את הסכום המרבי שמותר לכם לשלם או לקבל במזומן. 

כמו כן תוכלו לחשב גם את סכום ההפרה ואת הענישה הצפויה עקב כך. יש לציין שבמקרה של הפרה חוזרת הענישה תהיה כבדה יותר, ויוטל עליכם עיצום כספי בגובה ההפרה הקודמת, בתוספת עיצום כספי על העבירה האחרונה. 

מעבר לכך, מי שיבחר בדרך של מעשה מרמה על מנת להתחמק מהאיסורים וההגבלות של חוק המזומן, כמו לפצל עסקה או לרשום פרטים כוזבים במסמך, צפוי לעונש מאסר של 3 שנים. 

עובדים עם כסף מזומן? וודאו ששאתם שומרים עליו בצורה הבטוחה ביותר

כאמור בהתאם להוראות החוק, אסור להחזיק כסף מזומן מסכום מסוים בבית או בעסק, שכן מדובר בעבירה על החוק. כמו כן, במידה ואתם עובדים עם מזומנים ועומדים בהוראות החוק, קל וחומר כאשר מדובר בסכומים גבוהים, עליכם להבטיח שהכסף שמור ומוגן ולכן מומלץ שתמצאו לעצמכם מתחם כספות פרטי מאובטח שיספק לכם את המענה שאתם צריכים. 

ברותניום כספות אנו מעמידים לרשותכם מתחם כספות פרטי ומאובטח בפריסה ארצית ובסטנדרטים בינלאומיים. מתחם הכספות המפואר משתרע על שטח של כ- 500 מ"ר ומאובטח על ידי האמצעים המתקדמים ביותר שישנם, בהתאמה לדרישות של חברות הביטוח וכל הדרישות הרגולטוריות. 

השירות שתקבלו במתחם יוצא מגדר הרגיל, ועולה על כל מה שאתם מכירים. במתחם תקבלו את כל התנאים הנדרשים בהתאמה מלאה לצרכים שלכם, כאשר אתם יכולים לבחור במסלול המתאים לכם ביותר. 

מתחם הכספות רותניום מספק שירות אקסקלוסיבי ברמת VIP, כאשר במועדון הלקוחות חברים אנשי עסקים מובילים, מנהלי חברות, בעלי מקצועות חופשיים, מנכ"לים של חברות מובילות ועוד. 

לכן אם אתם מעוניינים לאחסן את הכסף המזומן במקום הבטוח ביותר, מזמינים אתכם לתאם אתנו פגישה כדי שנוכל להבין ולאפיין את הצרכים שלכם ולהתאים לכם מסלול שתפור למידותיכם!

 

לקבלת הצעת מחיר
השאר פרטים

    דילוג לתוכן